Mērķis

Projekta mērķis ir zināšanu ietilpīgas bioekonomikas, kas ir viena no Latvijas viedās specializācijas prioritārajām jomām, pētījuma ietvaros no pieejamiem biomateriāliem izstrādāt produkta kompozīciju augsnes atveseļošanai un auglības veicināšanai ar paaugstinātu izmantošanas efektivitāti un spējām saistīt augsni piesārņojošas vielas, kas veicinās zemes resursu izmantošanu, kā arī pilsētvides lauksaimniecības attīstību, vienlaikus sekmējot lauksaimnieciskās produkcijas kvalitātes paaugstināšanu un vides aizsardzības mērķu sasniegšanu, nodrošinot degradētas, noplicinātas, sasāļotas augsnes izmantošanas iespējas.

Projekts sniegs ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas RIS3 mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai, jo paredzēts izstrādāt eko-inovatīvu augstas pievienotās vērtības produkta kompozīciju, kas izmantojama lauksaimniecības un pārtikas klasterī pastāvīga nišas produkta ieguvei, gan arī citās jomās, kur zemes un augsnes resursi un to kvalitāte ir galvenais elements ilgtspējīgai un konkurētspējīgai ražošanas attīstībai. Jaunā produkta izstrādes izejvielas ir ražošanas blakusprodukti un maz izmantoti dabas resursi, kuriem pašreiz ir zems izmantošanas potenciāls un kas rodas dažādu tautsaimniecības jomu, piemēram, enerģētikas, zemes resursu ieguves un izmantošanas, lauksaimniecības industrijās, tādējādi veicinot aprites ekonomikas principu īstenošanu Latvijā un stimulējot uzņēmējdarbības modeļu maiņu.

Produkta izstrādes process veicinās pētniecības kapacitāti un sasniegumus nozarēs, kurām līdz šim ir bijis zems inovāciju potenciāls. Pētījuma mērķis cieši saskan ar RIS3 stratēģiju un SAM MK noteikumu 3.punktu – attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošināt jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un/vai pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.